Salut dl Presidënt

50 ani COR SASSLONG

L cianté populer, l cianté deberieda n ucajion de festes y aurela curta à na tradizion longia y de gran valor, nce ti raions ladins. Ma l ne n’ie nia tan saurì che na lia de ciantarins ulenteres tënie adum tan giut: y defin nia saurì iel che la porte inant l’atività cun tan de suzes y recunescimënc, no mé a livel de valeda, ma nce oradecà y sëura dut l mond. Perchël nes cungratulons gën y de cuer cun l Cor Sasslong, ajache l à arjont n travert che se merita l respet y l rengraziamënt da pert de duta la cumenanza, ajache
l descëida nosta legrëza canche scuton su la melodies plajëules y for defrëntes che giapa vita y esprescion tres la ujes di truep ciantarins che partësc la medema pascion per l cianté.

L ie na pascion che porta zënzauter de biei fruc, tla relazions sozieles y tla vita culturela. N cor fej unì adum y cunlauré la persones, l ti scinca emozions, l ti comunichea sentimënc de belëza y de bënvester tenian nce su tradizions, identità, cultura.
Te si 50 ani de vita ie l Cor Sasslong daniëura jit inant cun ardimënt y originalità tla nrescida artistica. L à sapù da se cunfrunté cun tradizions de mujiga defrëntes y l à fat deventé rica si esprescion armonica, chiran suvënz la culaburazion de d’autra lies per partì y multipliché mpulsc y legrëzes. Cun chësc spirt se à l cor mantenì jëun, curiëus y da vivanda.

Al Cor Sasslong ti mbincions inant truepa sudesfazions tl scuvierjer di per di l’ emozions dla mujiga y tl dé esprescion al’armonia y ala belëza dla vita.

Loading...